Logopedie

Logopedie

Logopedie
Als logopedisten werken wij met een hart voor kinderen. Er wordt ingezet op de uniekheid van elke persoon. Een behandeling op maat is daarbij het centrale uitgangspunt van een logopedische therapie. We zetten in op de sterktes en integreren werkpunten op een speelse manier. Zo wordt de aanleer- en oefenfase geen zwaar karwei, maar een fijn leermoment met meer kans op therapie-effect op lange termijn.  

 

U kan bij ons terecht voor de begeleiding van: 

LeerproblemenSommige kinderen verwerken de leerstof op school niet altijd snel of gemakkelijk. Ze hebben een achterstand opgelopen en zijn niet zo goed mee met de andere klasgenoten. Dit kan gaan om achterstand in het aanleren van vaardigheden en technieken of om een achterstand in het automatiseren van leerstof. Soms kan de opgelopen achterstand met de nodige logopedische begeleiding weer ingehaald worden. Bij deze kinderen spreken wij over leermoeilijkheden. Hiermee bedoelen wij dat de ze van voorbijgaande aard zijn. Er is daarnaast ook een groep kinderen met een leerstoornis. Deze kinderen vertonen hardnekkige problemen met het verwerken van de leerstof zelfs na intensieve begeleiding. Volgende leerstoornissen worden hierbij onderscheiden: 


1. Leesproblemen of dyslexie 

Dyslexie is een stoornis waarbij kinderen hardnekkige problemen ervaren bij het aanleren en vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau. Als een kind leert lezen, leert het klanken en letters aan elkaar te koppelen. Bij kinderen met dyslexie wordt dit proces ondanks veel oefenen niet voldoende geautomatiseerd.  De letter- en woordherkenning blijft daarom vaak moeizaam verlopen. 


2. Spellingsproblemen of dysorthografie 

Dysorthografie is een stoornis waarbij kinderen hardnekkige problemen ervaren op het gebied van spelling. De aard en de frequentie van het probleem is individueel bepaald. Er kunnen spellingsproblemen optreden bij het schrijven van hoorwoorden (bv: eu/ui, b/d), onthoudwoorden (bv: ei/ij, au/ou) en regelwoorden (bv: verdubbelen en verenkelen). 


3. Rekenproblemen of dyscalculie 

Dyscalculie is een stoornis waarbij er sprake is van een hardnekkige rekenachterstand. Kinderen met dyscalculie gaan ondanks veel en gericht oefenen (bijna) niet vooruit. Het automatiseren van rekenfeiten (bv. maaltafels, splitsingen) en/of rekenvaardigheden en technieken (bv. hoofdrekenen, bewerkingen met breuken en kommagetallen) komt niet of moeizaam tot stand. Vaak hebben kinderen met dyscalculie het ook moeilijk met (ruimtelijk) inzicht, kloklezen en geheugenkennis. 

TaalproblemenAl op jonge leeftijd kan een moeilijkheid met de taal opgemerkt worden bij kinderen. Er wordt gesproken over een vertraagde taalontwikkeling wanneer het taalniveau van het kind beduidend achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenoten. Soms kan de opgelopen achterstand met de nodige logopedische begeleiding weer ingehaald worden.  


Bij een taalstoornis of ontwikkelingsdysfasie verloopt de taalontwikkeling niet alleen vertraagd, maar ook afwijkend in vergelijking met leeftijdsgenoten. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die goed begrijpen wat er gezegd wordt, maar moeite hebben met het verwoorden van hetgeen ze willen vertellen. Vaak zijn er al verschijnselen van een moeizame taalontwikkeling merkbaar bij erg jonge kinderen op vlak van taalbegrip (begrijpen), taalvorm (grammatica), taalinhoud (woordenschat) en/ of het taalgebruik (communicatie). 


De taal vormt de basis voor verschillende ontwikkelingsdomeinen. Het is hierdoor van groot belang om taalmoeilijkheden zo vroeg mogelijk te erkennen. Het tijdig signaleren en aanleren van de taal op een correcte manier is noodzakelijk voor de verdere taal- en denkontwikkeling. Elk kind heeft een gevoelige periode voor het leren van de taal tot een leeftijd van 6 jaar. Een vertraagde taalontwikkeling kan leerproblemen en sociaal-emotionele problemen in de hand werken. Wanneer het kind moeite heeft met het begrijpen van anderen en/ of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan hij/zij een bepaald gedrag vertonen. Zo kan het kind bijvoorbeeld angstig, boos of agressief worden. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen hebben voor het leren lezen en het begrijpen van de schoolse leerstof. 

StotterenStotteren is een stoornis in de vloeiendheid van de spraak. Het ontstaat bij een storing in de timing- en coördinatie van spraakklanken. Stotteren omvat zowel waarneembare als niet-waarneembare kenmerken. Deze kenmerken kunnen voor iedere persoon verschillen.  


Waarneembare kenmerken zijn kenmerken die door anderen gehoord of gezien worden. Het gaat om herhalingen (vb: i-i-i-ik; de-de-de-de juf), verlengingen (vb: het vvvvv-vis) en blokkeringen (vb ik w-pauze-wil). Maar ook stopwoorden, tempowissels, klanktoevoegingen, ademgeruis, meebewegingen en spierspanning in hals of de rest van het lichaam, behoren hiertoe. 


Onder niet-waarneembare kenmerken behoort alles wat anderen niet zien of horen. Dit zijn gevoelens (schaamte, angst, frustratie, boosheid, minderwaardigheid, machteloosheid of verdriet), gedachten over het stotteren, over het spreken, over zichzelf en over de omgeving en fysiologische aspecten zoals verhoogde zweetproductie en versnelde hartslag.

 

Verder is ook de impact van het stotteren op de persoon zelf alsook op zijn omgeving een belangrijke factor die mee wordt genomen in de therapeutische begeleiding. Het hoofddoel blijft in therapie om gelukkig te zijn met wie je bent met of zonder stotteren. Zelfvertrouwen en weerbaarheid zijn daarbij de sleutel tot succes. 

Hoortraining
Een verminderd gehoor bemoeilijkt het communiceren en het spreken, zelfs na het implanteren met een Cochleair Implantaat of het dragen van hoorapparaten. Gehoortraining kan opgestart worden om het restgehoor optimaal te benutten en het spraakafzien te stimuleren. Deze revalidatie richt zich op volgende aspecten:  

 • leren horen, onderscheiden en interpreteren van geluiden en spraak, 
 • de taal- en spraakontwikkeling opvolgen, 
 • het trainen van spraakafzien (liplezen), 
 • auditieve vaardigheden (zoals rijmen, letterherkenning, …) om bijvoorbeeld het aanvankelijk leesproces te stimuleren bij kinderen, 
 • ouder- en/ of contextbegeleiding: informatie over de omgang met en het stimuleren van personen met een gehoorprobleem 

ArticulatiestoornissenMoeilijkheden bij het spreken zorgt vaak voor onbegrip bij de omgeving en frustraties voor het kind. Deze articulatiemoeilijkheden kunnen van fonetische of van fonologische aard zijn.  


Bij fonetische articulatiestoornissen ondervinden kinderen moeilijkheden bij het technische aspect van een klank. Het kind voert een bepaalde klank motorisch foutief uit. Lispelen (het foutief uitspreken van de s-klank) is hier een voorbeeld van. Bij deze articulatiestoornis zal de logopedische therapie de focus leggen op waar en hoe de klank(en) geproduceerd moet(en) worden.

 

Fonologische articulatiestoornissen worden gevormd door een foutief onderscheid van klanken. Deze kinderen kunnen de klanken vaak wel correct uitspreken, maar ze maken foutieve keuzes in de eigenschappen of de plaats van de klank. Zo kan een /t/ bijvoorbeeld telkens als /k/ uitgesproken worden. Fonologische articulatiestoornissen kunnen veroorzaakt worden door een taalprobleem.  


Kinderen leren alle klanken stap voor stap aan. Hierdoor komen fonologische vereenvoudigingsprocessen ook in de ‘normale’ spraakontwikkeling voor. Wanneer kinderen ouder worden, verdwijnen deze processen vanzelf en leren kinderen spontaan om alle klanken te onderscheiden en op een juiste plaats te zetten. Op 5-jarige leeftijd kunnen kinderen alle klanken correct produceren. Kinderen met een fonologische articulatiestoornis blijven deze processen hardnekkig toepassen en maken gebruik van veel complexere klankenwissels. Logopedische therapie wordt hierbij aangeraden om een correcte articulatie te bekomen. Bij twijfel of een bepaalde articulatorische moeilijkheid tot de normale spraakontwikkeling behoort, is het aangeraden een logopediste te contacteren.

Afwijkende mondgewoonten
De functie van de spieren in en rond de mond beïnvloeden voor een groot deel de vormgeving van de mond en de stand van de tanden. Afwijkende mondgewoonten verstoren het evenwicht tussen de spieren onderling. Hierbij denken we aan duimzuigen, vingerzuigen, nagelbijten, mondademen, foutief slikken of lispelen. 


Dit afwijkende mondgedrag kan leiden tot articulatieproblemen en heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van de gebits- en kaakstructuren. Binnen de logopedie wordt hiervoor orofaciale myofunctionele therapie (OMFT) opgestart. Dit is een oefentherapie gericht op het afleren van de afwijkende gewoonten en het aanleren van de correcte gedragingen, vaak in overleg met een behandelend tandarts of orthodontist. 


U kan bij logopediste Aline terecht voor: 


 • Oro-myofunctionele therapie (OMFT) 
 • Advies en ondersteuning bij orthodontische behandeling 

Team

Aline De Wolf


Logopediste – en stottertherapeut 


Tel: 0471 62 48 16Opleidingen en specialisaties

  

Oromyofunctionele therapie  


Postgraduaat Stotteren – ECSF  


Verbale Ontwikkelingsdyspraxie – Suus & Luuk  


KIDS: Directe stottertherapie voor kinderen vanaf 6 jaar 

Charlotte Sterkens


Logopediste


Tel: 0473 38 91 90Opleidingen en specialisaties 


Bachelor Logopedie (Arteveldehogeschool Gent) 


BaNaBa Buitengewoon Onderwijs (UCLL) 

Rekensprokkels – begeleiden en behandelen van rekenproblemen 


De logopedische begeleiding bij selectief mutisme 


Symposium – Gehoorverlies bij kinderen: van impact tot aanpak 

Aanpak
Deze stappen doorlopen we bij het opstarten van logopedische therapie:

 

 • We maken een eerste afspraak via mail (info@groepspraktijkomplus.be) 
 • Vervolgens plannen we een intakegesprek met de ouders en gelijktijdig een logopedisch onderzoek van het kind:  
 • Welke moeilijkheden heeft uw kind?  
 • Verduidelijking van de praktische werking  
 • Verduidelijken van de terugbetalingstarieven 
 • Er wordt een dossier opgemaakt voor de mutualiteit 
 • Tijdens een oudergesprek bespreken we de testresultaten en de logopedische doelstellingen specifiek voor jouw kind  
 • Nadien volgt de opstart van de logopedische therapie bij OM+ 

Tarieven

CONTACT